Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Προφήτης Ηλίας»

Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» με έδρα το Αιτωλικό είναι μισθωτής του ιχθυοτροφείου ΘΟΛΗ από τον Φεβρουάριο 2013 για 5 έτη. Η μίσθωση, με βάση την σύμβαση, προβλέπεται να παραταθεί σε 10ετης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού είναι κάτοικοι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και κυρίως της πόλης του Αιτωλικού.

Συνοπτικά, οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο συνεταιρισμός έχουν ως ακολούθως:
Από την έναρξη μίσθωσης του ιχθυοτροφείου, ο συνεταιρισμός έχει επιδείξει αξιοσημείωτο ζήλο για τη συντήρηση και διατήρηση των υποδομών και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου, αποκαθιστώντας, με ίδια έξοδα, φθορές και διατηρώντας το χώρο σε άριστη κατάσταση.  Από το έτος  2010 μέχρι το 2013 ήταν επίσης μισθωτής του ιχθυοτροφείου Θολή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Στην περίοδο αυτή είχε θεαματικά καλύτερα αποτελέσματα από τον προηγούμενο μισθωτή με αποτέλεσμα την απευθείας αναμίσθωση του ιχθυοτροφείου για την τρέχουσα περίοδο. Παρουσίασε πλήρη επάρκεια στον έλεγχο της διαχειριστικής του λειτουργίας και εκπροσώπησης, όπως προβλέπεται από τον εν ισχύ σήμερα νόμο για τους συνεταιρισμούς και τις τροποποιήσεις του με βάση τον  ν. 2015/11. Από  τον Φεβρουάριο του 2013 που αναμίσθωσε  το ιχθυοτροφείο Θολή διπλασίασε τα μέλη του που λαμβάνουν μέρος στην εκμετάλλευση έναντι της προηγούμενης περιόδου που ήταν μισθωτής. Έχει εγγεγραμμένα 12 μέλη που λαμβάνουν μέρος στην εκμετάλλευση και έχει συνεταιριστικό κεφάλαιο 32.550 €  σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4015/2011.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η εξαιρετικά θετική μεταβολη στην λιμνοθάλασσα Θολής από το 2010 που ανέλαβε την εκμετάλλευσή της ο συνεταιρισμός Προφήτης Ηλίας.

  

MO 2006-2009 (κιλά)
ΜΟ 2010-2013
% μεταβολή
 Τουρλίδα
12,675.00
24,447.50
192.9
ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΣ
18,962.00
28,662.50
151.2
Θολή
11,791.00
19,942.25
169.1
Κόμμα
15,580.00
46,630.54
299.3
Βασιλάδι
33,418.00
30,218.38
90.4
ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ
16,242.00
40,121.00
247.0
Σύνολο
129,704.00
190,022.17
146.5


Εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική δυνατότητα αύξησης και της αξίας της παραγωγής με την αποφυγή σύλληψης και μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των υπομεγεθών (Τσιπούρα 90%, Κεφαλοειδή 60%, Λαβράκι 50%) καθώς και με την αλλαγή της αλιευτικής διαχείρισης έτσι ώστε να επιτευχθεί σε συνδιασμό με την αλλαγή της εποχικότητας των συλλήψεων η αύξηση της αξίας των αλιευμάτων χωρίς ένταση της αλιευτικής προσπάθειας και με κατά το δυνατό σταθεροποίηση η και μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας προς όφελος της εκτός της λιμνονοθάλασσας παράκτιας ζώνης. Το θετικό στοιχείο είναι πως τουλάχιστον όσο αφορά το ουσιαστικότερο πρόβλημα της αλιείας στις λιμνοθάλασσες της περιοχής που ήταν  η αστάθεια στις μισθώσεις και ο κατακερματισμός της εκμετάλλευσης με διάφορους μισθωτές φαίνεται πως  με την ένταξη σε επανδυτικά σχέδια και την εφαρμογή της ρήτρας 10ετίας στην παράταση των μισθώσεων έχει αντιμετωπισθεί.